بررسی ارتباط برخی عوامل زیستی و غیرزیستی با رشد ماهی تیلاپیا پرورشی در سیستمهای خاکی و بسته

مطالعات آبزی پروری ماهی تیلاپیا در ایران از سال 1387 در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور آغاز و تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده است. در مطالعه حاضر در دوره پرورش سال 1395 عوامل غیرزیستی و زیستی و عملکرد رشد ماهیان تیلاپیا در استخرهای خاکی و حوضچه های پرورش سالنی این مرکز بررسی شد.

ادامه مطلب
تعیین‌اپتیمم‌های تكثير(شوری، دوره نوری، تراکم‌ و نسبت جنسی مولدین)‌ ماهیان‌تيلاپياي پرورشي‌سیاه‌درشرايط‌آب‌لب‌شور...

مطالعات تیلاپیا پس‌از ورود این ماهیان به کشور در آبان سال1387 برای نخستین‌بار آغازشد و طی مطالعات انجام شده برخی نرماتیوهای تکثیر و تولید بچه ماهی تعریف شد. در مطالعه حاضر اپتیمم های تكثير مولدین ماده تيلاپيای نیل سیاه Oreochromis niloticus در شرایط آب لب شور شامل نسبت جنسی، تراکم، دوره نوری، شوری و...

ادامه مطلب
تعيين بيوتكنيك تكثيروتوليد بچه ماهيان نورس تيلاپياي پرورشي در شرايط آب لب‌شور بافق

پیش‌مولدین تیلاپیای نیل سیاه و هیبرید قرمز از نیمه شهریور سال 1388 در 6 تانک استوانه‌ای فایبرگلاس 3000 لیتری با نسبت جنسی 1:3 (ماده:نر) و تراکم 5 قطعه برمترمکعب، در شوری ppt0.5±11.5، دمای آب °C0.5±27 و برنامه نوری روزانه 18 ساعت نور و 6 ساعت تاریکی به مقدار lux2500، ذخیره‌سازی و مولدین ماده بااستفاده...

ادامه مطلب
بررسي ارزش غذايي ماهيان قزل‌آلاي رنگين‌کمانO.mykiss پرورشي در شرايط‌آبهاي لبشوروشيرين استان يزدو تراكم...

دراین مطالعه نمونه‌های ماهیان قزل‌آلای پرورشی در زمان برداشت در اواخر بهمن 1386، از 6 مزرعه آب لب‌شور و شیرین استان یزد جمع‌آوری شدند. در آزمایشگاه نمونه‌های همگن‌شده عضله ماهیان تا زمان آنالیز دردمای C°30- منجمد شد. پس‌از آنالیز پروکسیمیت خوراک و عضله ماهیان، پروفایل اسیدهای چرب بااستفاده از GC و مقدار...

ادامه مطلب
بررسي ليمنولوژي استخرهاي خاكي لب‌شور پرورش قزل آلا

به منظور مطالعه ليمنولوژيك استخرهاي خاكي آب لب شور پرورش قزل آلاي رنگين كمان، Onchorhynchus mykiss در 20 كيلومتري جاده بافق- يزد، تعدادي از استخرهاي پرورشي مزارع ايستگاه تحقيقات، سعيد، كويريزد، رنگين كمان و نگين، و كانال آبرسان و زهكش هريك از مزارع انتخاب و در دوره پرورش سال هاي 1380 و 1381 بررسي شدند....

ادامه مطلب
مقایسه کارایی دوسیستم نرسینگ در تیلاپیا تک جنس (تیلاپیا سیاه Oreochromis niloticus و تیلاپیا هیبرید قرمز...

در مطالعه حاضر، تولید بچه ماهی تیلاپیا تک جنس گونه نیل سیاه Oreochromis niloticus و هیبرید قرمز Oreochromis sp. با استفاده از سیستم تانک فاقد هاپا و هاپانت از آغاز مرحله بچه ماهی نورس بررسی شد.

ادامه مطلب
بررسی امکان پرورش ماهی تیلاپیا درقفس در برخی منابع آبی (استخرهای پرروش و ذخیره آب کشاورزی) حوزه بافق

مطالعه حاضر در دو دوره سال های 1391 و 1393 باهدف پرورش ماهی تیلاپیای نیل Oreochromis niloticus در قفس تا وزن بازاری و تعیین تراکم مناسب تولید درمحدوده 50، 75، 100، 125 و 150 قطعه بر مترمکعب، در دو محیط آب شیرین و لب شور برای نخستین بار در کشور صورت گرفت.

ادامه مطلب
پایش شرایط بهداشتی و بررسی عوامل بيماريزاي عفوني در کارگاه های تکثیر و پرورش تیلاپیا در بافق

بیماری های آبزیان پرورشی و خسارات ناشی از آن بویژه در سال های اخیر صنعت آبزی پروری را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرارداده است. از آنجاکه تیلاپیا در مراحل نخست معرفی به صنعت آبزی پروری کشور بوده و درعین مقاوم بودن گزارشاتی از ابتلاء آن به بیماری های مختلف عفونی وجود دارد، لازم است بررسی بیماری ها و...

ادامه مطلب
123