درباره مجموعه

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با شش بخش تخصصی و گروههای ذیربط بشرح ذیل می تواند نیازهای تخصصی شیلات را رادر زمینه های مختلف آبزی پروری,مدیریت ذخایر آبزیان ،صیدوصیادی, محیط زیست دریائی، فرآوری
 
.آبزیان ، بهداشت و بیماریهای آبزیان ،آبشناسی و مطالعات اقتصادی و اجتماعی تامین نماید 
 
 :اهداف و وظایف
 
هدف مؤسسه، انجام تحقیقات علمی ـ کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان و محیط زیست آنان جهت حفاظت و بازسازی ذخایر و بهرهبرداری پایدار شیلات ایران از منابع زنده موجود در آب های موضوع ماده ۳ اساسنامه
 
شرکت سهامی شیلات ایران مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۶۴ هیات وزیران و موضوع ماده ۲ قانون حفاظت و بهره بردای از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۷۴ مجلس شورای اسلامی می باشد 
 
:وظایف مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
 
بررسی, ارائه و تعیین هدفهای اساسی و خط مشی های کلی و برنامه ریزی در همه سطوح تحقیقات و آموزش شیلاتی کشورتحقیق و بررسی پیرامون حیات گونه های مختلف (اعم از جانوری و گیاهی) در اکوسیستم های
 
مختلف آبی
 
تحقیق و بررسی پیرامون میزان ذخایر, تعیین زمان و مکان مناسب صید و بهره برداری اصولی و منطی از آن به منظور بهره برداری و توسعه پایدار
 
تحقیق و بررسی پیرامون ادوات و آلات صید وشناورهای صیادی و معرفی مناسبترین روش استفاده از آنها
 
تحقیق و بررسی بیوتکنولوژیک در زمینه های بنیادی کاربردی و توسعه ای به منظور استفاده بهینه از منابع شیلاتی کشور
 
تحقیق پیرامون روشهای تکثیر و پرورش آبزیان واجد ارزش شیلاتی
 
تحقیق پیرامون سازگاری آبزیان اقتصادی در محلهای جدید و امکان معرفی گونه های جدید در آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران
 
(تحقیق پیرامون حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان در آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران (آبهای واقع در محدوده حاکمیت و مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران و خارج از آن)
 
تحقیق در زمینه ارزیابی و چگونگی بازسازی ذخایر آبزیان اقتصادی و پیشنهاد مقدار, محل و زمان رهاسازی بچه ماهیان و سایر آبزیان و نظارت بر آن
 
تحقیق پیرامون آلاینده های آبهای حوزه فعالیت شیلات ایران و بررسی اثرات آن بر محیط زیست و موجودات آبزی.
 
تحقیق پیرامون تغذیه, بهداشت و بیماریهای آبزیان
 
تحقیق در زمینه عمل آوری و تولید فرآورده های نوین از آبزیان
 
تحقیق پیرامون صنایع و سازه های شیلاتی در زمینه های آبزی پروری و ماهیگیری
 
تحقیق در زمینه اصلاح نژاد و حفظ ذخایر ژنی آبزیان
 
انجام مطالعات و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی زیر بخش شیلات
 
همکاری و مشارکت در پروژه های تحقیقاتی شیلاتی ملی, منطقه ای و بین المللی و ارائه خدمات فنی تخصص به سایر کشورها منطبق با سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران.
 
تحقیق پیرامون شرایط و عوامل زیستی آبزیان و بررسی و ثبت تغییرات حاصله از آمار شیلاتی و انطباق آن با استانداردهای بین المللی موجود.
 
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها و کارگاههای تخصصی در زمینه های مختلف علوم شیلاتی
 
انتقال اطلاعات و یافته های علمی و فنی و تحقیقاتی به بخشهای اجرایی شیلاتی به منظور ارائه آموزشهای ترویجی علوم و صنایع شیلاتی جهت رشد فعالیتهای شیلاتی بخشهای سه گانه اقتصادی کشور (دولتی- تعاونی و
 
خصوصی) 
 
مبادله اطلاعات علمی, برگزاری و مشارکت در همایش های ملی, منطقه ای و بین المللی و تبادل کارشناس با موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های داخلی و خارجی
 
جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی مورد نیاز
 
ایجاد پژوهشکده های تخصصی و مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی و آموزشی در مناطق مورد نظر
 
انجام هرگونه فعالیت و تحقیق علمی دیگر که بنا به تصویب هیئت امنا در چار چوب وظایف قانونی موسسه ضرورت داشته باشد
 

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

اطلاعیه های سازمان

لیستی از جدیدترین اطلاعیه های سازمان

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیامک های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیامک های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیامک های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیامک های ترویجی