به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، آقای دکتر زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور بازدید به عمل آوردند 
طی این بازدید امکان همکاری های دو جانبه در زمینه ماهی تیلاپیا نیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.