به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، آقای دکتر ویسی از بخش آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران به همراه آقای مهندس صادقی از نزدیک با فعالیت های تحقیقاتی-کاربردی مرکز آشنا شدند. همچنین در این راستا در خصوص چالش ها و پتانسیل های توسعه صنعت تیلاپیا کشور تبادل نظر صورت گرفت.