.به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، به منظور آشنایی با آبزیان و بخصوص ماهی تیلاپیا دانش آموزان مدرسه سما شهرستان بافق از مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور بازدید كردند
  .در این بازدید نمای کلی از ماهی تیلاپیا و چرخه تولید آن بیان و اهمیت فواید مصرف آبزیان توضیح داده شد