به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال توسط دکتر قایدی، ریاست مرکز بصورت ویدیو کنفرانس ارایه گردید. دکتر قایدی، 2 پروژه کاربردی توسعه ای و 4 پروژه کاربردی فناورانه را از جمله دستاوردهای آن مرکز در حیطه پژوهشی معرفی کرد. وی افزود: اخذ یک فروست برای گزارش نهایی، چاپ 4 مقاله علمی پژوهشی خارجی، چاپ 2 مقاله علمی ترویجی و چاپ یک جلد کتاب معتبر داخلی از فعالیت های این مرکز در راستای انتشارات به شمار می رود. بررسی مولفه های تولید تیلاپیا در سیستم آکواپونیک، اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر کارایی تولید مثلی مولدین تیلاپیا در سیستم بیوفلاک و مقایسه عملکرد رشد و بازماندگی 5 سویه وارداتی تیلاپیا در آب لب شور، از اهم پروژه های اجرایی مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور طی 6 ماه گذشته است که دکتر محمدی آنها را تشریح کرد. در ادامه معاونان موسسه در راستای تعریف پروژه ها و فعالیت های آینده مرکز ملی تحقیقات آبزیان آبهای شور، توضیحات لازم را ارائه کردند. سپس دکتر بهمنی، با اشاره به اینکه متاسفانه مرکز بافق یزد هنوز نتوانسته یک مجموعه تحلیلی حاوی اطلاعات فنی کامل و قابل ارائه به مردم و مدیران ارائه کند، گفت: لازم است یک گزارش تحلیلی از گذشته، حال و آینده تیلاپیا با نگاه تهدید ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف به همراه ملاحظات زیست محیطی فراهم شود. وی پیشنهاد داد: معاون پژوهشی موسسه، تا دو هفته آینده یک نشست اختصاصی با آن مرکز برگزار کند تا در خصوص مسائل آن مرکز صحبت گردد.