به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، نشست رییس و معاونین موسسه با مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور، با حضور دکتر بهمنی، معاونین پژوهش و فناوری، برنامه ریزی و پشتیبانی و ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی و دکتر تقوی مشاور رییس موسسه دوشنبه مورخ 18 اسفند 1399برگزار شد. ابتدا دکتر قائدی، رییس مرکز به ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات انجام شده در سال جاری پرداخت. سپس هر یک از معاونین به ارائه نقطه نظراتی در خصوص گزارش عملکرد اشاره داشتند. دکتر بهمنی مشخص نمودن سیاست، راهبرد و اولویت های مرکز را متذکر شد و توسعه فناوری در حوزه تیلاپیا به جای تولید، ارتباط با دانشگاه ها، توجه به شاخص های زیست محیطی، اقتصادی نمودن موضوع آکواپونیک و بیوفلاک، چگونگی ایجاد شرایط قرنطینه ای در مرکز، ایجاد پایلوت تولید فوق متراکم گلخانه ای در اشل کوچک و ارائه پایلوت اقتصادی به عنوان یک مدل را از اهم موارد مورد توجه در مرکز دانست و افزود: شکل گیری مرکز برای گونه تیلاپیا با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی باید به صورت تئوری و عملیاتی در دستور کار و محور اصلی فعالیت ها باشد. همچنین در ارتباط با فرآوری تیلاپیا با شرکت ها مذاکره شود و با توجه به اولویت های سال 1400 برنامه راهبردی با رویکرد تیلاپیا محوری در مرکز پیش برود.