به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، جلسه گزارش عملکرد مرکز در سال 99 بصورت وبینار برگزار گردید. دکتر قائدی، در ارتباط با گزارش عملکرد مرکز، گفت: در سال گذشته، 3 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و یک یافته قابل ترویج از فعالیت های مهم سال جاری این مرکز به شمار می رود. رئیس مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور یزد، با اشاره به اینکه در سال جاری، 11 مورد قرارداد و تفاهمنامه با بخش خصوصی به انجام رسیده، افزود: چاپ 6 مقاله علمی پژوهشی خارجی و 3 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور است. وی، برگزاری 2176 نفر ساعت کارگاه آموزشی ترویجی در سال جاری، 30 نفر روز آموزش در قالب انتقال یافته های تحقیقاتی و 10 نفر روز بازدید در قالب طرح یاوران تولید را از مهمترین اقدامات گروه ترویج و انتقال یافته های علمی مرکز برشمرد. این مقام مسئول، بیان کرد: ایجاد باغچه گیاهی آکواپونیک خانگی، حوضچه پرورش ماهی آکواپونیک خانگی و محصولات گیاهی سیستم آکواپونیک سه دستاورد مهم این مرکز محسوب می شود. دکتر قائدی در پایان، گفت: توسعه تعامل با بخش های خصوصی، تکمیل زیرساخت ها، هدفگذاری و تعیین محورهای مطالعات آینده، توسعه فعالیت های ترویجی اثرگذار و تنظیم پروپوزال های پژوهشی از اولویت های مرکز برای سال آینده محسوب می شود. در ادامه دکتر بهمنی، با تاکید بر اینکه مسیر توسعه تیلاپیا در کشور، باید مدیریت شده باشد، گفت: باید مرکز ملی تحقیقات آبزیان آب های شور، به تولید فناورانه روی آورده و با همکاری مرکز یونیدو به ایجاد ارزش افزوده این آبزی همت گمارد. وی ادامه داد: با توجه به نام مرکز مذکور، لزوم توجه بیشتر به آبزیان مرتبط با آب شور، ضرورت دارد. بنابراین می توان با این تفکر، فعالیت های مرکز را به نحوی موثر، توسعه داد. ضمن اینکه این مرکز با ارتباطات علمی بیشتر با مراکز عملی، عملکرد بهتری در سال آینده خواهد داشت.