به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، مقالات ارائه شده توسط اعضای مرکز جزو مقالات برگزیده چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان انتخاب شدند. مقاله سرکار خانم مهندس نسرین مشایی تحت عنوان " Greenhouse Tilapia Culture in Aquaponic System " در پنل " Fish Aquaculture" و مقالات آقای دکتر محمد اخوان بهابادی تحت عناوین " Fish-derived antimicrobial peptides (AMPs): promising and novel candidates as potential therapeutic molecules for the preventing and treatment of Covid-19" و " Antioxidant peptidic components derived from epidermal mucus of Neogobius fluviatilis pallasi " بترتیب در پنل های " COVID-۱۹ Impacts on Aquaculture and Fisheries " و " New technologies in fisheries science " بعنوان مقالات برگزیده چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان انتخاب شدند.