به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور، تکثیر سویه های جدید وارداتی تیلاپیا در محل مرکز آغاز گردید. اهمیت این موضوع از این جهت است که زمینه مطالعات اولیه و بررسی کارایی تکثیر و پرورش هر یک از سویه ها فراهم می گردد و همچنین امکان معرفی بهترین سویه از نظر تکثیر و پرورش را به مراکز خصوصی آبزی پروری تیلاپیا ممکن می سازد که به نوبه خود منجر به تشویق بخش خصوصی بمنظور سرمایه گذاری و توسعه این صنعت نوظهور می گردد.
لازم بذکراست 5 سویه جدید تیلاپیا شامل Taiwanese Red،Thai Red،Big Nin، Chitralada و GIFT با پیگیری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و موافقت سازمان های ذیربط، با هدف افزایش تنوع زیستی آبزیان کشور و پشتیبانی مراکز خصوصی تکثیر و پرورش جهت تأمین پیش مولد مورد نیاز، شهریورماه 1398 از تایلند وارد کشور گردید.