در تاریخ شنبه 98/9/23 اعضای کارگروه تخصصی تیلاپیای استان شامل معاون اقتصادی استانداری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیریت شعب بانک کشاورزی، نمایندگان سازمان های مدیریت و برنامه ریزی، آب منطقه ای، گاز، برق، منابع طبیعی و دامپزشکی از مرکز بازدید کردند. اعضای کارگروه ضمن بازدید از قسمتهای مختلف مرکز و آشنایی با فعالیت های مختلف انجام شده در دست اجراء در زمینه تیلاپیا، طی جلسه ای موضوعات مختلف مرتبط با توسعه تکثیر و پرورش تیلاپیا در استان مدیریت و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش کاملی از فعالیت های مرکز در زمینه فعالیت های اجرائی، تحقیقاتی و ترویجی تکثیر و پرورش تیلاپیا توسط رییس مرکز برای حاضران ارائه گردید.