در تاریخ چهارشنبه 98/9/20 جناب آقای دکتر قائدنیا معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی به اتفاق آقای مهندس ایرانپورمدیر محترم فنی و مهندسی و آقای واحدی مشاور حقوقی موسسه از مرکز بازدید کردند.
در این بازدید آخرین وضعیت قرارداد همکاری موسسه با شرکت حامی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و سپس جلسه ای با حضور همکاران مرکز تشکیل و گزارشی از فعالیت های در دست اجرا و تحقیقاتی ارائه گردید.
در این جلسه ضمن بحث و بررسی در خصوص برخی مشکلات مرکز رفع برخی موانع محدویت های جاری مرکز مورد تاکید قرار گرفت.