با پیگیری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و موافقت سازمانهای ذیربط، 5 نژاد جدید تیلاپیای نیل
شامل GIFT - Chitralada – Big Nin - Thai Red – Taiwanese Red روز جمعه 29 شهریورماه 1398 از تایلند وارد کشور گردید و عملیات سازگاری و پرورش آنها در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق آغاز شد. هر یک از این نژادها از قابلیت های ویژه ای جهت مولد سازی و تکثیر و پرورش برخوردار بوده و هدف از واردات آنها افزایش تنوع نژادی ماهی تیلاپیای نیل در کشور و پشتیبانی مراکز تکثیر بخش خصوصی از نظر تامین پیش مولد مورد نیاز می باشد./.