عصر روز چهارشنبه مورخ 1398/5/30استاندار محترم خراسان جنوبی و هیئت همراه و همچنین معاون محترم  اقتصادی استاندار یزد به همراه فرماندار محترم شهرستان بافق   از مزکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بازدید نمودند و از نزدیک در جریان فعالیت ها و پروژه های مرکز قرار گرفتند.در این بازدید ریئس  و همکاران مرکز توضیحات لازم را در خصوص فعالیت های مرکز ارائه نمودند و مقرر گردید مرکز تحقیقات بافق مساعدت لازم را در خصوص توسعه پرورش تیلاپیا در استان خراسان جنوبی از طریق آموزش متقاضیان عمل آورند.