در تاریخ 98/5/15 طرح ترویجی پرورش تیلاپیا در سیستم بیوفلاک با تراکم ذخیره سازی 50 قطعه ماهی در مترمکعب در 6 حوضچه بتنی 30 مترمکعبی آغاز شد