. پورفسور هانس کمن به همراه تعدادی از متخصصین دانشگاه واخنینگن هلند در تاریخ 20 خرداد 1398 در جلسه کارشناسی مشترک با پرسنل مرکز تحقیقات شرکت کردند
ابتدا آقای دکتر علیزاده در رابطه با تاریخچه تیلاپیا در ایران و فعالیتهای انجام شده توضیحاتی ارائه کردند و سپس در رابطه با زمینه های همکاری و برنامه اصلاح نژاد تیلاپیا بحث و تبادل نظر شد.