در تاریخ 98/3/1 دومین مرحله ی برداشت محصول قرارداد پژوهشی فیمابین مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق و شرکت دانش بنیان آبزی پژوهان پیشگام به مقدار حدود 2 تن انجام گرفت و جهت تهیه فیله به مرکز فرآوری در استان بوشهر انتقال داده شد.