در تاریخ 18/02/98 اولین مرحله برداشت از قرارداد پژوهشی تولید 20 تن تیلاپیا در دو سالن گلخانه ای به مساحت کل 1500 متر مربع فیمابین مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق و شرکت دانش بنیان آبزی پژوهان پیشگام در مدت 8 ماه به روش بیوفلاک انجام شد. محصول تولیدی طی چند مرحله تا پایان خردادماه برداشت و به بازار عرضه خواهد گردید.