در تاریخ سه شنبه 27/01/96 دانشجویان گروه محیط زیست دانشکده اردکان به همراه اساتید از مرکز بازدید کردند.
در این بازدید دانشجویان با دستاوردهای پروژه های تحقیقاتی و فعالیت های کارگاه های پژوهشی مرکز آشنا شدند و به پرسش های دانشجویان پاسخ داده شد.